Новости
Понеделник, 23 јануари 2012 година, четврто продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 23.01.2012 10:43
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Понеделник, 16 јануари 2012 година, Дваесетта седница на Собранието на Република Македонија
на 16.01.2012 10:42
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за изменување на Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција - I читање;
(МАТЕРИЈАЛОТ Е ПОВЛЕЧЕН)
Поднесен од: Павле Трајанов
14. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
17. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
18. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
25. Дополнет Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
26. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
28. Дополнет Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
29. Дополнет Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
30. Дополнет Предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
31. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
32. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
33. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
34. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба.
35. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Петок, 23 декември 2011 година, 12:20 часот, четврто продолжение на 18-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 23.12.2011 11:20
Дневен ред:
1. Дополнет предлог на Буџет на Република Македонија за 2012 година - II читање;
2. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграции;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција;
7. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски
10. Предлог на закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
11. Предлог на закон за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат - II читање;
12. Предлог на закон за вложување на Република Македонија во акционерскиот капитал на Европа Ре - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - II читање;
15. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за осигурување од природни катастрофи - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - II читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната - II читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловството - II читање;
20. Предлог на закон за изменување на Кривичниот законик - II читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид, по скратена постапка;
25. Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2012 година;
27. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот “Гоце Делчев“ - Штип;
28. Барање за давање автентично толкување на член 2 став 1 точка 5, во врска со член 2 став 1 точка 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поднесено од пратеникот Стојко Пауноски.
Поднесен од: Стојко Пауновски
Петок, 23 декември 2011 година, 12:00 часот, четврто продолжение на 13-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 23.12.2011 11:19
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан – ИСАФ;
2. Предлог на одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија;
3. Предлог на одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за ослободување од визи;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош по царински прашања;
6. Предлог на закон за регистрирање на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации - I читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - I читање;
8. Предлог на закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош - I читање;
(МАТЕРИЈАЛОТ Е ПОВЛЕЧЕН)
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за метрологијата - I читање.
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за пратениците - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
14. Предлог на закон за Европски економски интересни заедници - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Град Скопје - II читање;
16. Предлог на закон за изменување на Законот за внатрешни работи - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за државјанството на Република Македонија - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето - II читање;
19. Предлог на закон за изменување на Законот за странците - II читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за субвенционирање на станбен кредит - II читање;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка и Сити Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година, по скратена постапка;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите, по скратена постапка;
26. Барање за давање автентично толкување на член 4 став 5 од Законот за даноците на имот;
Поднесен од: Михаило Џолонга
27. Барање за давање автентично толкување на член 29-г од Законот за дополнување на Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката и членовите 45 и 46 став 3 од Законот за локална самоуправа, поднесено од градоначалникот на Општина Аеродром.
Четврток, 22 декември 2011 година, 12:00 часот, трето продолжение на 18-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 22.12.2011 12:06
Дневен ред:
1. Дополнет предлог на Буџет на Република Македонија за 2012 година - II читање;
2. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграции;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција;
7. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски
10. Предлог на закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
11. Предлог на закон за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат - II читање;
12. Предлог на закон за вложување на Република Македонија во акционерскиот капитал на Европа Ре - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - II читање;
15. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за осигурување од природни катастрофи - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - II читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната - II читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловството - II читање;
20. Предлог на закон за изменување на Кривичниот законик - II читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид, по скратена постапка;
25. Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2012 година;
27. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот “Гоце Делчев“ - Штип;
28. Барање за давање автентично толкување на член 2 став 1 точка 5, во врска со член 2 став 1 точка 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поднесено од пратеникот Стојко Пауноски.
Поднесен од: Стојко Пауновски
Среда, 21 декември 2011 година, 11:00 часот, второ продолжение на 18-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 21.12.2011 10:40
Дневен ред:
1. Дополнет предлог на Буџет на Република Македонија за 2012 година - II читање;
2. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграции;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција;
7. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски
10. Предлог на закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
11. Предлог на закон за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат - II читање;
12. Предлог на закон за вложување на Република Македонија во акционерскиот капитал на Европа Ре - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - II читање;
15. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за осигурување од природни катастрофи - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - II читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната - II читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловството - II читање;
20. Предлог на закон за изменување на Кривичниот законик - II читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид, по скратена постапка;
25. Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2012 година;
27. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот “Гоце Делчев“ - Штип;
28. Барање за давање автентично толкување на член 2 став 1 точка 5, во врска со член 2 став 1 точка 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поднесено од пратеникот Стојко Пауноски.
Поднесен од: Стојко Пауновски
Вторник, 20 декември 2011 година, 11:00 часот, прво продолжение на 18-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 20.12.2011 10:08
Дневен ред:
1. Дополнет предлог на Буџет на Република Македонија за 2012 година - II читање;
2. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици членови на Националниот совет за евроинтеграции;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција;
7. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски
10. Предлог на закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
11. Предлог на закон за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат - II читање;
12. Предлог на закон за вложување на Република Македонија во акционерскиот капитал на Европа Ре - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - II читање;
15. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за осигурување од природни катастрофи - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - II читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната - II читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ловството - II читање;
20. Предлог на закон за изменување на Кривичниот законик - II читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид, по скратена постапка;
25. Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2012 година;
27. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот “Гоце Делчев“ - Штип;
28. Барање за давање автентично толкување на член 2 став 1 точка 5, во врска со член 2 став 1 точка 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поднесено од пратеникот Стојко Пауноски.
Поднесен од: Стојко Пауновски
Четврток, 17 ноември 2011 година, 12:00 часот, 14-та седница на Собранието на Република Македонија
на 17.11.2011 10:09
Дневен ред:
1. Одбележување на 20-годишнината од донесувањето на првиот Устав на самостојна, суверена и независна Република Македонија.
Четврток, 27 октомври 2011 година, 11:00 часот, Шесто продолжение на 11-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 27.10.2011 09:42
Дневен ред:
1. Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 година;
2. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
5. Предлог на одлука за огласување именување на член на Државната комисија за спречување на корупцијата;
Поднесен од: Илија Димовски
6. Предлог на закон за ратификација на Ревидирана Европска социјална повелба;
7. Предлог на закон за ратификација на изменување и дополнување на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен материјал;
8. Предлог на закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема - I читање;
9. Предлог на закон за Европски економски интересни заедници - I читање;
10. Предлог на закон за концесии и јавно приватно партнерство - I читање;
11. Предлог на закон за европски работнички совет - I читање;
12. Предлог на закон за еднакви можности на жените и мажите - I читање;
13. Предлог на закон за субвенционирање на станбен кредит - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем - I читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај - I читање.
16. Предлог на закон за изменување на Законот за внатрешни работи - I читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за државјанството на Република Македонија - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето - I читање;
19. Предлог на закон за изменување на Законот за странците - I читање;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за спречување на судир на интереси - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Град Скопје - I читање;
23. Дополнет Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси - II читање;
24. Предлог на закон за изменување на Законот за извршување - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за договорите за превоз во железничкиот сообраќај - II читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај - II читање;
28. Предлог на закон за изменување на Законот за одбрана - II читање;
29. Предлог на закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија - II читање;
30. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја - II читање;
31. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште - II читање;
32. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата - II читање;
33. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња - II читање;
34. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на производите - II читање;
35. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
36. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - II читање;
37. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци - II читање;
38. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство - II читање;
39. Предлог на закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - II читање;
Поднесен од: Драган Цуклев, Павле Трајанов, Талат Џафери, Харалампие Шокаровски, Лилјана Кузмановска, Михаило Џолонга, Џеват Адеми
40. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, по скратена постапка;
41. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка;
42. Информација за алармантниот пораст на невработеноста и сиромаштијата во Република Македонија;
Поднесен од: Цветанка Иванова, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
43. Барање за давање на автентично толкување на член 31 став 2 и член 77-а став 6 од Законот за извршување;
Поднесен од: Цветанка Иванова
44. Барање за давање на автентично толкување на член 20 став 3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( Службен весник на РМ бр.23/2011 и 54/2011), поднесено од градоначалникот на општина Кисела Вода;
45. Барање за давање на автентично толкување на член 31 ставови 1 и 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и член 17 став 1 и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Зааконот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Поднесен од: Михаило Џолонга
Среда, 26 октомври 2011 година, 12:00 часот, Петто продолжение на 11-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 26.10.2011 10:32
Дневен ред:
1. Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 година;
2. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
3. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија;
4. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави;
5. Предлог на одлука за огласување именување на член на Државната комисија за спречување на корупцијата;
Поднесен од: Илија Димовски
6. Предлог на закон за ратификација на Ревидирана Европска социјална повелба;
7. Предлог на закон за ратификација на изменување и дополнување на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен материјал;
8. Предлог на закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема - I читање;
9. Предлог на закон за Европски економски интересни заедници - I читање;
10. Предлог на закон за концесии и јавно приватно партнерство - I читање;
11. Предлог на закон за европски работнички совет - I читање;
12. Предлог на закон за еднакви можности на жените и мажите - I читање;
13. Предлог на закон за субвенционирање на станбен кредит - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем - I читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај - I читање.
16. Предлог на закон за изменување на Законот за внатрешни работи - I читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за државјанството на Република Македонија - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето - I читање;
19. Предлог на закон за изменување на Законот за странците - I читање;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за спречување на судир на интереси - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Град Скопје - I читање;
23. Дополнет Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси - II читање;
24. Предлог на закон за изменување на Законот за извршување - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за договорите за превоз во железничкиот сообраќај - II читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај - II читање;
28. Предлог на закон за изменување на Законот за одбрана - II читање;
29. Предлог на закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија - II читање;
30. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја - II читање;
31. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште - II читање;
32. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата - II читање;
33. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња - II читање;
34. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на производите - II читање;
35. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
36. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - II читање;
37. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци - II читање;
38. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство - II читање;
39. Предлог на закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - II читање;
Поднесен од: Драган Цуклев, Павле Трајанов, Талат Џафери, Харалампие Шокаровски, Лилјана Кузмановска, Михаило Џолонга, Џеват Адеми
40. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, по скратена постапка;
41. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка;
42. Информација за алармантниот пораст на невработеноста и сиромаштијата во Република Македонија;
Поднесен од: Цветанка Иванова, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
43. Барање за давање на автентично толкување на член 31 став 2 и член 77-а став 6 од Законот за извршување;
Поднесен од: Цветанка Иванова
44. Барање за давање на автентично толкување на член 20 став 3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( Службен весник на РМ бр.23/2011 и 54/2011), поднесено од градоначалникот на општина Кисела Вода;
45. Барање за давање на автентично толкување на член 31 ставови 1 и 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и член 17 став 1 и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Зааконот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Поднесен од: Михаило Џолонга
Вести 71 до 80 од 215
1... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.