Новости
Среда, 22 февруари 2012 година, седмо продолжение на 23-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 22.02.2012 10:36
Дневен ред:
1. Интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска;
Поднесен од: Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
2. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за регулирање на вработување на работна сила во Државата Катар;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за заемно поттикнување и заштита на инвестиции;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за редовен воздушен сообраќај;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за соработка во областите на култура, образование, наука, млади и спорт;
7. Предлолг на закон за ратификација на Амандмани на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за полициска соработка;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - II читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка.
15. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“ - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спечување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам - I читање;
19. Предлог на закон за прогласување на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за внесувањето, растурањето и ширењето на странски печатени работи,на странски филм и за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за семејството - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - I читање.
25. Предлог на закон за здравствената заштита - I читање;
26. Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
27. Предлог на закон за изменување на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Ивон Величковски
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за празниците на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Имер Алиу, Газменд Алији, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Орхан Ибраими, Зиадин Села
29. Предлог на закон за дополнување на Законот за административните такси - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
30. Предлог на закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
31. Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
32. Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Понеделник, 20 февруари 2012 година, петто продолжение на 23-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 20.02.2012 10:21
Дневен ред:
1. Интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска;
Поднесен од: Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
2. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за регулирање на вработување на работна сила во Државата Катар;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за заемно поттикнување и заштита на инвестиции;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за редовен воздушен сообраќај;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за соработка во областите на култура, образование, наука, млади и спорт;
7. Предлолг на закон за ратификација на Амандмани на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за полициска соработка;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - II читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка.
15. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“ - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спечување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам - I читање;
19. Предлог на закон за прогласување на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за внесувањето, растурањето и ширењето на странски печатени работи,на странски филм и за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за семејството - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - I читање.
25. Предлог на закон за здравствената заштита - I читање;
26. Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
27. Предлог на закон за изменување на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Ивон Величковски
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за празниците на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Имер Алиу, Газменд Алији, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Орхан Ибраими, Зиадин Села
29. Предлог на закон за дополнување на Законот за административните такси - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
30. Предлог на закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
31. Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
32. Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Четврток, 16 февруари 2012 година, трето продолжение на 23-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 16.02.2012 10:32
Дневен ред:
1. Интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска;
Поднесен од: Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
2. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за регулирање на вработување на работна сила во Државата Катар;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за заемно поттикнување и заштита на инвестиции;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за редовен воздушен сообраќај;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за соработка во областите на култура, образование, наука, млади и спорт;
7. Предлолг на закон за ратификација на Амандмани на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за полициска соработка;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - II читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка.
15. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“ - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спечување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам - I читање;
19. Предлог на закон за прогласување на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за внесувањето, растурањето и ширењето на странски печатени работи,на странски филм и за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за семејството - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - I читање.
25. Предлог на закон за здравствената заштита - I читање;
26. Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
27. Предлог на закон за изменување на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Ивон Величковски
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за празниците на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Имер Алиу, Газменд Алији, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Орхан Ибраими, Зиадин Села
29. Предлог на закон за дополнување на Законот за административните такси - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
30. Предлог на закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
31. Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
32. Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Среда, 15 февруари 2012 година, 11:00 часот, второ продолжение на 23-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 15.02.2012 10:20
Дневен ред:
1. Интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска;
Поднесен од: Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
2. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за регулирање на вработување на работна сила во Државата Катар;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за заемно поттикнување и заштита на инвестиции;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за редовен воздушен сообраќај;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за соработка во областите на култура, образование, наука, млади и спорт;
7. Предлолг на закон за ратификација на Амандмани на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој;
8. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за полициска соработка;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - II читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - II читање;
13. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка.
15. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“ - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спечување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам - I читање;
19. Предлог на закон за прогласување на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување - I читање;
22. Предлог на закон за внесувањето, растурањето и ширењето на странски печатени работи,на странски филм и за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за семејството - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - I читање.
25. Предлог на закон за здравствената заштита - I читање;
26. Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
27. Предлог на закон за изменување на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Ивон Величковски
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за празниците на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Имер Алиу, Газменд Алији, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Орхан Ибраими, Зиадин Села
29. Предлог на закон за дополнување на Законот за административните такси - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
30. Предлог на закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
31. Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
32. Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Среда, 01 февруари 2012 година, 13:00 часот, деветто продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 01.02.2012 10:52
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Вторник, 31 јануари 2012 година, 11:00 часот, осмо продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 31.01.2012 10:33
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Понеделник, 30 јануари 2012 година, седмо продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 30.01.2012 09:58
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Четврток, 26 јануари 2012 година, 11:00 часот, 22-ра седница седница на Собранието на Република Македонија
на 26.01.2012 11:00

Дневен ред:

1. Поставување на пратенички прашања.

Среда, 25 јануари 2012 година, шесто продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 25.01.2012 10:10
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Вторник, 24 јануари 2012 година, петто продолжение на 20-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 24.01.2012 09:51
Дневен ред:
1. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во Финансискиот инструмент за цивилна заштита и Механизмот за цивилна заштита на Заедницата;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу земјите членки на здравствена мрежа на Југо-источна Европа за аранжманите на земјата домаќин за седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа на Југо-источна Европа;
3. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот меѓу Советот на министри на Република Албанија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија, Владата на Република Словенија, Владата на Република Хрватска и Владата на Црна Гора за порамнување на долгот на Република Албанија во врска со порамнување на износите на сметките во рамки на стоковата размена помеѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина во областа на образованието и науката;
5. Предлог на закон за ратификација на Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Косово за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
7. Предлог на закон за прогласување на локалитетот “Езерани” на Преспанско Езеро за парк на природата - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија - I читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници - I читање;
13. Предлог на закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија - II читање;
14. Предлог на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија - II читање;
15. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија - II читање;
16. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
17. Предлог на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за минимална плата во Република Македонија - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи - II читање;
21. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон - II читање;
22. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа - II читање;
23. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за платниот промет - II читање;
24. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала - II читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за домување - II читање;
27. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност - II читање;
28. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - II читање;
29. Дополнет предлог на закон за дополнување на Законот за лична карта - II читање;
Поднесен од: Илија Димовски, Илија Китаноски
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за градење - II читање;
Поднесен од: Ристо Манчев, Димитар Стевананџија
31. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
32. Барање за давање на автентично толкување на член 31 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од пратеникот Газменд Алији;
Поднесен од: Газменд Алији
33. Барање за давање на автентично толкување на член 128 став 2 од Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Гази Баба;
34. Информација за колапсот на јавното здравство како резултат на политиката на Владите на Никола Груевски во изминатите шест години
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Вести 61 до 70 од 215
1... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.