Новости
Четврток, 31 мај 2012 година, 33-та седница на Собранието на Република Македонија
на 31.05.2012 09:52

Дневен ред:

1. Поставување на пратенички прашања.

Среда, 23 мај 2012 година, петто продолжение на 30-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 23.05.2012 09:31
Дневен ред:
1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
2. Предлог за утврдување престанок на мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;
3. Предлог на закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
5. Предлог на закон за изменување на Законот за спортот, по скратена постапка;
Поднесен од: Илија Димовски, Талат Џафери
6. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - I читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - I читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - I читање;
9. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - I читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - I читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
12. Предлог на закон за адвокатски маркички - I читање;
13. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - I читање;
15. Предлог на закон за туристички развојни зони - I читање;
16. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - I читање;
17. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за буџетите - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Ивон Величковски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
29. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
30. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
31. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
32. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
33. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
34. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
35. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
36. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
37. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
38. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
Петок, 18 мај 2012 година, второ продолжение на 30-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.05.2012 09:49
Дневен ред:
1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
2. Предлог за утврдување престанок на мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;
3. Предлог на закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
5. Предлог на закон за изменување на Законот за спортот, по скратена постапка;
Поднесен од: Илија Димовски, Талат Џафери
6. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - I читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - I читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - I читање;
9. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - I читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - I читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
12. Предлог на закон за адвокатски маркички - I читање;
13. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - I читање;
15. Предлог на закон за туристички развојни зони - I читање;
16. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - I читање;
17. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за буџетите - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Ивон Величковски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
29. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
30. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
31. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
32. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
33. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
34. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
35. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
36. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
37. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
38. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
Четврток, 17 мај 2012 година, прво продолжение на 30-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 17.05.2012 10:12
Дневен ред:
1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
2. Предлог за утврдување престанок на мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;
3. Предлог на закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
5. Предлог на закон за изменување на Законот за спортот, по скратена постапка;
Поднесен од: Илија Димовски, Талат Џафери
6. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - I читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - I читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - I читање;
9. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - I читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - I читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
12. Предлог на закон за адвокатски маркички - I читање;
13. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - I читање;
15. Предлог на закон за туристички развојни зони - I читање;
16. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - I читање;
17. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за буџетите - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Ивон Величковски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
29. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
30. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
31. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
32. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
33. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
34. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
35. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
36. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
37. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
38. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
на Република Македонија
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
2. Предлог за утврдување престанок на мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;
3. Предлог на закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
5. Предлог на закон за изменување на Законот за спортот, по скратена постапка;
Поднесен од: Илија Димовски, Талат Џафери
6. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - I читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - I читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - I читање;
9. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - I читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - I читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
12. Предлог на закон за адвокатски маркички - I читање;
13. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - I читање;
15. Предлог на закон за туристички развојни зони - I читање;
16. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - I читање;
17. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - I читање;
23. Предлог на закон за изменување на Законот за буџетите - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Ивон Величковски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
29. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
30. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
31. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
32. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
33. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
34. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
35. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
36. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
37. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
38. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
Среда, 16 мај 2012 година, 30-та седница на Собранието на Република Македонија
на 16.05.2012 11:03
Дневен ред:
1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
2. Предлог на закон за изменување на Законот за буџетите - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Ивон Величковски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
5. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
6. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
8. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
9. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
10. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
11. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
12. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
13. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
14. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
15. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
16. Предлог на закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила на потекло;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - I читање;
18. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - I читање;
19. Предлог на закон за туристички развојни зони - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - I читање;
21. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - I читање;
22. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - I читање;
24. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - I читање;
26. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти - I читање;
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење - I читање;
30. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
31. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - I читање;
32. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - I читање;
33. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - I читање;
34. Предлог на закон за адвокатски маркички - I читање;
35. Предлог за утврдување престанок на мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;
36. Предлог на закон за изменување на Законот за спортот, по скратена постапка;
Поднесен од: Илија Димовски, Талат Џафери
37. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за процена, по скратена постапка;
Понеделник, 14 мај 2012 година, петто продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 14.05.2012 11:06

31. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка;

38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
39. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - I читање;
40. Предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
41. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - I читање;
42. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - I читање;
43. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - I читање;
44. Предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов
45. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
46. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
47. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
48. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
49. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
50. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
51. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
52. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
53. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
54. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
55. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
56. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година;
57. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година;
58. Извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2011 година;
59. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година;
60. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година;
61. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година;
62. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година;
63. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година;
64. Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој за 2011 година на Агенцијата за цивилно воздухопловство;
65. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година;
66. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година;
67. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2011 година;
68. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година;
69. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година;
70. Барање за давање автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик.
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
Среда, 09 мај 2012 година, четврто продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 09.05.2012 10:15
22. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух - II читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
24. Предлог на закон за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата - II читање;
25. Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет - II читање;
26. Предлог на закон за задолжница - II читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија - II читање;
28. Предлог на закон за изменување на Законот за инвалидски организации - II читање;
29. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, по скратена постапка;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите, по скратена постапка;
31. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка;
32. Предлог на закон изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, по скратена постапка;
33. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - I читање;
34. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - I читање;
35. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - I читање;
36. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - I читање;
37. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
39. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - I читање;
40. Предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
41. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - I читање;
42. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - I читање;
43. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - I читање;
44. Предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов
45. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
46. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
47. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
48. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
49. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
50. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
51. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
52. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
53. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
54. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
55. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
56. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година;
57. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година;
58. Извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2011 година;
59. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година;
60. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година;
61. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година;
62. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година;
63. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година;
64. Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој за 2011 година на Агенцијата за цивилно воздухопловство;
65. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година;
66. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година;
67. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2011 година;
68. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година;
69. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година;
70. Барање за давање автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик.
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
Понеделник, 30 април 2012 година, трето продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 30.04.2012 14:37
17. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за заемно признавање и замена на националните возачки дозволи;
18. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција;
19. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Србија за екстрадиција;
20. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија - II читање;
21. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи - II читање;
22. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух - II читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
24. Предлог на закон за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата - II читање;
25. Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет - II читање;
26. Предлог на закон за задолжница - II читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија - II читање;
28. Предлог на закон за изменување на Законот за инвалидски организации - II читање;
29. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, по скратена постапка;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите, по скратена постапка;
31. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка;
32. Предлог на закон изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, по скратена постапка;
33. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - I читање;
34. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - I читање;
35. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - I читање;
36. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - I читање;
37. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
39. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - I читање;
40. Предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
41. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - I читање;
42. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - I читање;
43. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - I читање;
44. Предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов
45. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
46. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
47. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
48. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
49. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
50. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
51. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
52. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
53. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
54. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
55. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
56. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година;
57. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година;
58. Извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2011 година;
59. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година;
60. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година;
61. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година;
62. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година;
63. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година;
64. Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој за 2011 година на Агенцијата за цивилно воздухопловство;
65. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година;
66. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година;
67. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2011 година;
68. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година;
69. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година;
70. Барање за давање автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик.
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
Петок, 27 април 2012 година, второ продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 27.04.2012 09:59

Дневен ред:

4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Србија за екстрадиција;
6. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, по скратена постапка;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите, по скратена постапка;
8. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка;
9. Предлог на закон изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, по скратена постапка;
10. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - I читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - I читање;
13. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - I читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - I читање;
17. Предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - I читање;
21. Предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов
22. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
24. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
25. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
27. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
28. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
29. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
30. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
31. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
32. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
33. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година
34. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година
35. Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
36. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година
37. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2011
38. Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година
39. Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година
(МАТЕРИЈАЛОТ Е ПОВЛЕЧЕН)
40. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година
41. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за период од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
42. Годишен извештај за реализација на програмата за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија за 2011 година
43. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година
44. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година
45. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2011 година
46. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година
47. Барање за давање на автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик, поднесено од пратениците Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши и Мевмед Џемајлоски
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
48. Предлог за избор на членови на Советот за радиодифузија
49. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи - II читање;
50. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух - II читање;
51. Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
52. Предлог на закон за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата - II читање;
53. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година.
54. Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет - II читање;
55. Предлог на закон за задолжница - II читање;
56. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија - II читање;
57. Предлог на закон за изменување на Законот за инвалидски организации - II читање;
58. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија - II читање.
Четврток, 26 април 2012 година, прво продолжение на 29-та седница на Собранието на Република Македонија
на 26.04.2012 13:20
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција;
5. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Србија за екстрадиција;
6. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, по скратена постапка;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите, по скратена постапка;
8. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка;
9. Предлог на закон изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, по скратена постапка;
10. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - I читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - I читање;
13. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - I читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - I читање;
17. Предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - I читање;
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - I читање;
21. Предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов
22. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
24. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
25. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
26. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
27. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
28. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
29. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
30. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
31. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
32. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
33. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година
34. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година
35. Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
36. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година
37. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2011
38. Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година
39. Измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година
(МАТЕРИЈАЛОТ Е ПОВЛЕЧЕН)
40. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година
41. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за период од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
42. Годишен извештај за реализација на програмата за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија за 2011 година
43. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година
44. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година
45. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2011 година
46. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година
47. Барање за давање на автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик, поднесено од пратениците Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши и Мевмед Џемајлоски
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
48. Предлог за избор на членови на Советот за радиодифузија
49. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи - II читање;
50. Дополнет на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух - II читање;
51. Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на природата - II читање;
52. Предлог на закон за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата - II читање;
53. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година.
54. Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет - II читање;
55. Предлог на закон за задолжница - II читање;
56. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија - II читање;
57. Предлог на закон за изменување на Законот за инвалидски организации - II читање;
58. Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија - II читање.
Вести 31 до 40 од 215
1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.