Новости
На дневен ред на денешната седница на Собранието на Република Македонија се наоѓа и предлогот за донесување Изборен законик
на 17.01.2006 00:00
Текстот на законикот го изработи работната група составена од експерти и пратеници, која беше координирана од страна на Граѓанската асоцијација МОСТ и Министерството за правда. Законикот целосно го регулира секој сегмент од изборниот процес, вклучувајќи одредби за избор на пратеници, избор на Претседател и избор на градоначалници и советници.
На дневен ред на денешната седница на Собранието на Република Македонија се наоѓа и предлогот за донесување на Изборниот законик
на 17.01.2006 00:00
Текстот на законикот го изработи работна група која беше координирана од страна на Граѓанската асоцијација МОСТ и Министерството за правда.

на 21.07.2009 14:30
На седницата закажана за среда 24.01.2007 на дневен ред пред Собранието на Република Македонија ќе бидат следниве точки:;"1. Предлог за донесување на закон за определување дополнителен услов за вршење јавна функција; 2. Предлог на одлука за дополнување на Одлуката за основање на постојни работни тела на Собранието на Република Македонија; 3. Предлог на одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка; 4. Предлог на одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за реализирање на постапката за изведување на реконструкцијата, доградбата и надградбата на зградата на Собранието на Република Македонија; 5. Предлог за именување вицегувернер на Народна банка на Република Македонија; 6. Предлог за именување на член на Советот на Македонската радиотелевизија; 7. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за научна и технолошка соработка, со Предлог на закон; 8. Предлог за донесување на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни претпријатија во Република Македонија (фаза III), кој ќе се склучи помеѓу Македонска банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од СР Германија, со Предлог на закон; 9. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за медијација, со Предлог на закон; 10. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за управната инспекција, со Предлог на закон; 11. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за јавни претпријатија, со Предлог на закон; 12. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата, со Предлог на закон; 13. Предлог за донесување на закон за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог на закон; 14. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, со Предлог на закон; 15. Предлог на закон за минерални суровини; 16. Предлог на закон за Државен пазарен инспекторат; 17. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за железниците, со Предлог на закон; 18. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за ваздухопловство, со Предлог на закон; 19. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2005 година; 20. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита, со Предлог на закон; 21. Барање за давање автентично толкување на член 27 став 1 од Законот за јавните претпријатија, поднесено од пратеникот Ристанка Лалчевска; 22. Барање за давање автентично толкување на член 54 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од градоначалникот на општина Карпош; 23. Предлог на просторен план на регионот на сливот на река Треска.
Гледај право, од денес на www.pravo.org.mk се достапни и анализи на закони подготвени од релевантните истражувачки институти во Република Македонија
на 16.12.2005 00:00
Деталната анализата на измените на Законот за здравствено осигурување, подготвена од истражувачкиот тим на Институтот за истражување на економски политики, освен на web страната на институтот, од денес може да ја најдете и на www.pravo.org.mk
За вториот круг од Вонредните избори за градоначалник на Општина Шуто Оризари, право на глас имаа 19.908 граѓани, а истото може да го остварат на 19 гласачки места.
на 23.08.2005 00:00
Повеќе
Вести 211 до 215 од 215
1... 15 16 17 18 19 20 21 [22]

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.