Новости
Понеделник, 02 јули 2012 година, шесто продолжение на 35-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 02.07.2012 10:23
35. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
36. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
37. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
39. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
40. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
41. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
42. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
43. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
44. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
45. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
46. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Четврток, 28 јуни 2012 година, четврто продолжение на 35-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 28.06.2012 10:18
Дневен ред:
1. Предлог за именување член на Советот на Јавното претпријатие на Македонската радио телевизија;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот;
4. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - II читање;
7. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - II читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - II читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - II читање;
12. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - II читање;
13. Предлог на закон за адвокатски маркички - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - II читање;
16. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - II читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов, Тони Трајановски
19. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за странците, по скратена постапка;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште - I читање;
23. Предлог на закон за архивски материјал - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
31. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
32. Предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - I читање;
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - I читање;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - I читање;
35. Предлог на закон за вршење на сметководствени работи - I читање;
36. Предлог на закон за експропријација - I читање;
37. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
39. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
40. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
41. Предлог на одлука за огласување избор на член на Државната изборна комисија;
Поднесен од: Илија Димовски
42. Предлог на одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
43. Предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија;
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - I читање;
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - I читање;
46. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка, по скратена постапка.
Среда, 27 јуни 2012 година, трето продолжение на 35-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 27.06.2012 10:17
Дневен ред:
1. Предлог за именување член на Советот на Јавното претпријатие на Македонската радио телевизија;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот;
4. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - II читање;
7. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - II читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - II читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - II читање;
12. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - II читање;
13. Предлог на закон за адвокатски маркички - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - II читање;
16. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - II читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов, Тони Трајановски
19. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за странците, по скратена постапка;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште - I читање;
23. Предлог на закон за архивски материјал - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
31. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
32. Предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - I читање;
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - I читање;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - I читање;
35. Предлог на закон за вршење на сметководствени работи - I читање;
36. Предлог на закон за експропријација - I читање;
37. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
39. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
40. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
41. Предлог на одлука за огласување избор на член на Државната изборна комисија;
Поднесен од: Илија Димовски
42. Предлог на одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
43. Предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија;
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - I читање;
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - I читање;
46. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка, по скратена постапка.
Вторник, 26 јуни 2012 година, второ продолжение на 35-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 26.06.2012 10:09
Дневен ред:
1. Предлог за именување член на Советот на Јавното претпријатие на Македонската радио телевизија;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот;
4. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - II читање;
7. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - II читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - II читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - II читање;
12. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - II читање;
13. Предлог на закон за адвокатски маркички - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - II читање;
16. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - II читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов, Тони Трајановски
19. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за странците, по скратена постапка;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште - I читање;
23. Предлог на закон за архивски материјал - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
31. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
32. Предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - I читање;
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - I читање;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - I читање;
35. Предлог на закон за вршење на сметководствени работи - I читање;
36. Предлог на закон за експропријација - I читање;
37. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
39. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
40. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
41. Предлог на одлука за огласување избор на член на Државната изборна комисија;
Поднесен од: Илија Димовски
42. Предлог на одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
43. Предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија;
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - I читање;
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - I читање;
46. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка, по скратена постапка.
Четврток, 21 јуни 2012 година, прво продолжение на 35-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 21.06.2012 09:50
Дневен ред:
1. Предлог за именување член на Советот на Јавното претпријатие на Македонската радио телевизија;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот;
4. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - II читање;
7. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - II читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - II читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - II читање;
12. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - II читање;
13. Предлог на закон за адвокатски маркички - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - II читање;
16. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - II читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов, Тони Трајановски
19. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за странците, по скратена постапка;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште - I читање;
23. Предлог на закон за архивски материјал - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
31. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
32. Предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - I читање;
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - I читање;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - I читање;
35. Предлог на закон за вршење на сметководствени работи - I читање;
36. Предлог на закон за експропријација - I читање;
37. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
39. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
40. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
41. Предлог на одлука за огласување избор на член на Државната изборна комисија;
Поднесен од: Илија Димовски
42. Предлог на одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
43. Предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија;
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - I читање;
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - I читање;
46. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка, по скратена постапка.
Среда, 20 јуни 2012 година, 35-та седница на Собранието на Република Македонија
на 20.06.2012 10:00
Дневен ред:
1. Предлог за именување член на Советот на Јавното претпријатие на Македонската радио телевизија;
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на туризмот;
4. Предлог на закон за изменување на Законот за класифицирани информации - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација - II читање;
7. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност - II читање;
9. Предлог на закон за дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - II читање;
10. Предлог на закон за изменување на Законот за административните такси - II читање;
11. Предлог на закон за изменување на Законот на даноците на имот - II читање;
12. Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка - II читање;
13. Предлог на закон за адвокатски маркички - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје - II читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота - II читање;
16. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - II читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Талат Џафери, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Авдија Пепиќ, Ќенан Хасипи, Павле Трајанов, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Илија Китаноски, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Илија Димовски, Неџати Јакупи, Ромео Тренов, Светлана Јакимовска, Александар Спасеновски, Диме Маџовски, Нада Ципушева, Владимир Ѓорчев, Јордан Пачков, Лилјана Кузмановска, Веле Ѓорѓиевски, Трајчо Димков, Стефче Трпковски, Сузана Анова, Ане Лашкоска, Лилјана Затуроска, Цена Матевска Дуза, Благородна Дулиќ, Надица Танчева Тулиева, Димитар Стевананџија, Павле Саздов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Весна Пемова, Михаило Џолонга, Васил Пишев, Миле Пачемски, Славе Гошев, Светлана Карапетрова, Харалампие Шокаровски, Елена Павлова, Бети Кузмановска, Ѓорѓи Коџабашиев, Дарко Димитриески, Косана Николиќ Мазнева, Нада Станчевска, Драган Настески, Борислав Стојменов, Тони Трајановски
19. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за странците, по скратена постапка;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште - I читање;
23. Предлог на закон за архивски материјал - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - I читање;
26. Предлог на закон за дополнување на Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири, Фламуре Демири Креци
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за локалната самоуправа - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје - I читање;
Поднесен од: Лилјана Поповска
30. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
31. Предлог на закон за Центар за обука на службеници - I читање.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
32. Предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - I читање;
33. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - I читање;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - I читање;
35. Предлог на закон за вршење на сметководствени работи - I читање;
36. Предлог на закон за експропријација - I читање;
37. Предлог на закон за изменување на Законот за судовите - I читање;
38. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - I читање;
39. Предлог на закон за комунални дејности - I читање;
40. Информација за продолжување и интензивирање на прекумерното, расипничко и криминално трошење на народни пари во забеганиот проект на власта “Скопје 2014“.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
41. Предлог на одлука за огласување избор на член на Државната изборна комисија;
Поднесен од: Илија Димовски
42. Предлог на одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
43. Предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија;
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - I читање;
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - I читање;
46. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка, по скратена постапка.
Вторник, 19 јуни 2012 година, деветто продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 19.06.2012 09:09

Дневен ред:

46. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
47. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
48. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
49. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
50. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
51. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
52. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
53. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
54. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
55. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
56. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година;
57. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година;
58. Извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2011 година;
59. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година;
60. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година;
61. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година;
62. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година;
63. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година;
64. Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој за 2011 година на Агенцијата за цивилно воздухопловство;
65. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година;
66. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година;
67. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2011 година;
68. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година;
69. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година;
70. Барање за давање автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик.
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
Понеделник, 18 јуни 2012 година, осмо продолжение на 29-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.06.2012 10:23

Дневен ред:

46. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
47. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2012 година;
48. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
49. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
50. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности на телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2012 година;
51. Предлог на одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија на редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2012 година;
52. Годишен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија во 2011 година;
53. Годишен финансиски план за редовно работење на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија за 2012 година;
54. Предлог на одлука за давање согласност на Годишниот финансиски извештај на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
55. Предлог на одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година;
56. Годишен извештај за работата на Народниот правобранител за 2011 година;
57. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2011 година;
58. Извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2011 година;
59. Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година;
60. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година;
61. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2011 година;
62. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2011 година;
63. Годишен финансиски извештај на Агенцијата за цивилно воздухопловство за периодот од 1 јануари 2011 година до 31 декември 2011 година;
64. Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој за 2011 година на Агенцијата за цивилно воздухопловство;
65. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2011 година;
66. Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година;
67. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2011 година;
68. Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година;
69. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011 година;
70. Барање за давање автентично толкување на член 64 став 2 од Изборниот законик.
Поднесен од: Фијат Цаноски, Рејхан Дурмиши, Мевмет Џемајлоски
Петок, 15 јуни 2012 година, деветто продолжение на 30-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 15.06.2012 11:15

Дневен ред:

26. Предлог на закон за дополнување на Законот за социјалната заштита - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
27. Предлог на закон за дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Соња Мираковска, Тито Петковски, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац, Ивон Величковски
29. Предлог на закон за полициски правобранител - I читање;
Поднесен од: Тито Петковски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Горан Мисовски, Ивон Величковски, Станка Анастасова, Наташа Савова Салковска, Панче Орцев, Митре Велјаноски, Горан Минчев, Саве Марачков, Весна Бендевска, Ана Павловска Данева, Ердоган Сарач, Маринела Тушева, Радмила Шекеринска Јанковска, Оливер Спасовски, Драгиша Милетиќ, Емилијан Станковиќ, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Билјана Казанџиска, Борче Ставров, Марјанчо Николов, Јани Макрадули, Дивна Јовковска Ефтимоска, Стојко Пауновски, Гордан Георгиев, Горан Сугарески, Игор Ивановски, Менде Диневски, Цветанка Иванова, Благоја Стојановски, Голупчо Ангелов, Миле Андонов, Самка Ибраимоски, Андреј Петров, Тања Томиќ, Мевмет Џемајлоски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Сафет Бишевац
30. Предлог на закон за изменување на Законот за поштенските услуги - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
31. Предлог на закон за изменување на Законот за електронските комуникации - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
32. Предлог на закон за изменување на Законот за енергетика - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
33. Предлог на закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување - I читање;
Поднесен од: Изет Зеќири
34. Предлог на закон за изменување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот - I читање;
Поднесен од: Гордан Георгиев, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски
35. Информација за спроведување на дискриминаторска политика кон Албанците од страна на Владата во 2008-2012 година.
Поднесен од: Имер Алиу, Мерал Узеири Ферати, Беким Фазлиу, Газменд Алији, Орхан Ибраими, Зиадин Села
36. Барање за давање на автентично толкување на член 82-б од Законот за државни службеници, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
37. Барање за давање на автентично толкување на член 42 став 2 од Законот за водостопанства, поднесено од пратеникот Маринела Тушева
Поднесен од: Маринела Тушева
38. Барање за давање на автентично толкување на член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поднесено од пратеникот Ердоган Сарач
Поднесен од: Ердоган Сарач
Понеделник, 04 јуни 2012 година, трето продолжение на 34-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 04.06.2012 09:47

Дневен ред:

2. Дополнет предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година - II читање;
3. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - II читање;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - II читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - II читање;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за здравствена задолжница - II читање;
11. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - II читање;
12. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот сојузен совет за преземање на лица кои престојуваат без дозвола;
13. Предлог на закон за прогласување на споменичката целина Крушево за културно наследство од особено значење - I читање;
14. Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2011 година;
15. Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2011 година;
16. Барање за давање на автентично толкување на член 47 став 2 од Законот за стечај;
Поднесен од: Соња Мираковска
17. Барање за давање на автентично толкување на член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување;
Поднесен од: Миле Пачемски
18. Барање за давање на автентично толкување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност.
Поднесен од: Малиша Станковиќ
Вести 21 до 30 од 215
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.