Новости
Среда, 26 септември 2012 година, прво продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 26.09.2012 09:45

Дневен ред:

14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Вторник, 25 септември 2012 година, 42-ра седница на Собранието на Република Македонија
на 25.09.2012 09:50
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
3. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
4. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
5. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
6. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
12. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
13. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
14. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
15. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
16. Предлог на национална стратегија за води;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
19. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
20. Дополнет Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
25. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
26. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
29. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
30. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
Понеделник, 24 септември 2012 година, седмо продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 24.09.2012 09:45
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
7. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
8. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
9. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
17. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
18. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
20. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
26. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
31. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
32. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Среда, 19 септември 2012 година, шесто продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 19.09.2012 09:53
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
7. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
8. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
9. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
17. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
18. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
20. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
26. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
31. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
32. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Вторник, 18 септември 2012 година, петто продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.09.2012 09:55
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
7. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
8. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
9. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
17. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
18. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
20. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
26. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
31. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
32. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Понеделник, 17 септември 2012 година, четврто продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 17.09.2012 09:53
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
7. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
8. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
9. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
17. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
18. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
20. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
26. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
31. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
32. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Четврток, 13 септември 2012 година, трето продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 13.09.2012 09:26
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
4. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
5. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
6. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
7. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
8. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
9. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
17. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
18. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
20. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
23. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
24. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
26. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
29. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
31. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
32. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Понеделник, 10 септември 2012 година, 40-та седница на Собранието на Република Македонија
на 10.09.2012 10:39
Дневен ред:
1. Предлог на одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво;
Поднесен од: Илија Димовски
2. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал;
3. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
4. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за соработка во областа на здравството и медицинските науки;
5. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година;
6. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата - II читање;
7. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - II читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата, по скратена постапка;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија, по скратена постапка;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
11. Предлог на закон за минерални суровини - I читање;
12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - I читање;
13. Предлог на закон за Геолошки Завод на Република Македонија - I читање;
14. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - I читање;
15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - I читање;
16. Предло на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - I читање;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - I читање;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање;
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија - I читање;
20. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - I читање;
21. Предлог на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства - I читање;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Иван Стоилковиќ
22. Предлог на закон за изменување на Законот за здравственото осигурување - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
23. Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија;
24. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош по царински прашања;
25. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји;
26. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност - I читање;
28. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - I читање;
29. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - I читање.
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - II читање;
31. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - II читање;
32. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност - II читање;
33. Информација за нарушување и загрозување на образовниот процес како резултат на огромните долгови на Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
34. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
35. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - II читање.
Вторник, 31 јули 2012 година, четврто продолжение на 37-мата седница на Собранието на Република Македонија
на 31.07.2012 09:38
Дневен ред:
1. Предлог за именување на вицегувернер на Народната банка на Република Македонија;
2. Предлог на одлука за именување на претседател и член на Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност;
3. Предлог на одлука за разрешување член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво;
4. Предлог на одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда “8 Септември“;
5. Предлог на одлука за избор на член на Државната изборна комисија;
6. Предлог на закон за ратификација на Договор за заштита и одржлив развој на Паркот Преспа;
7. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка - II читање;
8. Дополнет предлог на закон за идентификација и регистрација на животните - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура - II читање;
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште - II читање;
11. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за архивски материјал - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за прогласување на споменичката целина на Крушево за културно наследство од особено значење - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за комунални дејности - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за вршење на сметководствени работи - II читање;
16. Предлог на закон за експропријација - II читање;
17. Дополнет предлог на закон за пензиското и инвалидското осигурување - II читање;
18. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување - II читање;
19. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование - II читање;
20. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование - II читање;
21. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“, по скратена постапка;
22. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, по скратена постапка;
23. Предлог на закон за издавање на вредносни бонови – ваучери, по скратена постапка;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура - I читање;
25. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - I читање;
26. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - I читање;
27. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа - I читање;
28. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - I читање;
29. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - I читање;
30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - I читање;
31. Предлог закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања - I читање;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски
32. Предлог на закон за изменување на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - I читање;
Поднесен од: Ивон Величковски
33. Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на малолетничко претстапништво и за состојбите во областа на правата на детето и малолетничкото претстапништво во 2011 година;
34. Годишен извештај на агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на пазарот на осигување во Република Македонија во 2011 година;
35. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2011 година;
36. Финансиски извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2011 година;
37. Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2011 година;
38. Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државнот завод за ревизија во 2011 година;
39. Измена и дополнување на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2012 година.
40. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за електронски комуникации;
41. Предлог автентично толкување на член 23 став 3 од Законот за договорен залог;
Поднесен од: Владанка Авировиќ, Надица Танчева Тулиева
42. Барање за давање автентично толкување на член 23 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од Граоначалникот на Општина Ново Село;
43. Барање за давање автентично толкување на одделни одредби од Законот за градење, поднесено од Советот на Општина Делчево;
44. Барање за давање на автентично толкување на член 25 точка 9 од Законот за даноците на имот, поднесено од градоначалникот на општина Гостивар;
Четврток, 26 јули 2012 година, 38-ма седница на Собранието на Република Македонија
на 26.07.2012 10:04

Дневен ред:

1. Поставување на пратенички прашања.

Вести 11 до 20 од 215
1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.