Детален опис на документ
Закон за просторно и урбанистичко планирање
Датум на објавување: 30.12.2014 Преземи го документот
4300 пати симнат
Датум на стапување во сила: 07.01.2015 
Сл. весник/година: 199/2014 
Категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Урбанизам
Забелешка: Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 март 2015 година, освен одредбата од член 51 став (4) на овој закон која ќе започне да се применува во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Со денот на отпочнување на примена на овој закон престанува да важи Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ брoj 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), освен одредбата од член 29-а став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ брoj 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) која ќе се применува до 1 јуни 2015 година.
Клучни зборови:
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
2041 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
2077 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
2059 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
1372 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
1222 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.08.2016 
Преземи го документот
1073 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  05.07.2017 
Преземи го документот
695 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.