Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за поштенските услуги
Датум на објавување: 09.12.2010 Преземи го документот
1098 пати симнат
Датум на стапување во сила: 10.12.2010 
Сл. весник/година: 158/2010 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка: Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за поштенските услуги ("Службен весник на Република Македонија" број 9/2008).
Клучни зборови: права, обврски, услуги, дистрибуција, сообраќај, агенција, евиденција, комисија, поштенски, пошта, податоци, чување, статут, пратка, органи, меѓународен, давател, директор, универзална, внатрешен, корисник, примач, прием, испраќач, приватност
Измени и дополнувања
 Измена
  05.02.2014 
Преземи го документот
257 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
234 пати симнат
 Измена и дополнување
  18.12.2014 
Преземи го документот
190 пати симнат
 Измени и дополнувања
  26.08.2015 
Преземи го документот
123 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
158 пати симнат
 Измена
  17.10.2016 
Преземи го документот
104 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.